Дорнод аймаг

Дорнод аймаг

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 2024 онд иргэнд газар өмчлүүлэх тогтоол
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 19/01
2 Ойгоос 2024 онд бэлтгэх модны тоо хэмжээ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 19/08
3 2023 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 19/09
4 Аймгийн 2023 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 19/10
5 2024 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 19/11
6 Хүүхэд эрдэнэ төсөл хэрэгжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 19/12
7 Бага ангийн багшийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 19/13
8 Эмчийн хөгжлийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 19/14
9 Мөнгөн дэмжлэгийн хэмжээг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 19/15
10 Ёсчлон батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-04 19/07
11 Аймгийн 2023 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-07 17/02
12 Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай. /Хэрлэн сумын 6 дугаар баг, Ивээл хорооллын дахин төлөвлөлт/
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-07 17/03
13 Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай. /Хэрлэн сумын 2,3 дугаар багийн дахин төлөвлөлт/
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-07 17/04
14 Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-07 17/07
15 Эд хөрөнгө актлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-07 17/08
16 Тээврийн хэрэгсэл акталж, худалдах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-07 17/09
17 Эд хөрөнгө орлогод авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-07 17/10
18 Тогтоол цуцлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-07 17/11
19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-07 17/12
20 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/01
21 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/02
22 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/03
23 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/04
24 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/05
25 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/06
26 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/07
27 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/08
28 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/09
29 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/10
30 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/11
31 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/12
32 Аймгийн Сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/13
33 Орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах газрыг нэмэгдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/14
34 Орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах газрыг нэмэгдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/15
35 Орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах газрыг нэмэгдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/16
36 Орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах газрыг нэмэгдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/17
37 Орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах газрыг нэмэгдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/18
38 Орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах газрыг нэмэгдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/19
39 Орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах газрыг нэмэгдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/20
40 Орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах газрыг нэмэгдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/21
41 Орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах газрыг нэмэгдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/22
42 Орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах газрыг нэмэгдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/23
43 Орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах газрыг нэмэгдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/24
44 Орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах газрыг нэмэгдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/25
45 Орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах газрыг нэмэгдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/26
46 Сум дундын ойн ангийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/29
47 Сум дундын ойн ангийн дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-17 16/28
48 Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн албан хаагчид олгох цалин хөлсний нийтлэг жишгийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/01
49 Аймгийн 2023 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/02
50 Чойбалсан хөгжил ОНӨҮГ-ын дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/03
51 Хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/04
52 Эд хөрөнгө актлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/05
53 Эд хөрөнгө байгууллага хооронд шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/06
54 Эд хөрөнгө орлогод авч, дансанд бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/07
55 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/08
56 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/09
57 Барилга шилжүүлэх санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/10
58 Хөрөнгийн харилцааг зохицуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/11
59 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/12
60 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/13
61 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/14
62 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/15
63 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-12 14/01
64 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай /төсөв/
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-12 14/02
65 Аймгийн 2023 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/08
66 Аймгийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/09
67 Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд 2023 онд төвлөрүүлэх мөнгөн дэмжлэгийн хэмжээг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/10
68 Аймгийн 2023 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/11
69 "Дижитал Дорнод" төслийг хэрэгжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/12
70 "Арван мянган хүлэмж" төсөл хэрэгжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/13
71 "Мянган зоорь" төсөл хэрэгжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/14
72 "Жимсний мод тариалъя" төсөл хэрэгжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/16
73 "Хүн болох багаасаа" спортын сургалтын төсөл хэрэгжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/17
74 "Хүн болох багаасаа" хүүхдийн гадаад хэлний сургалтын төсөл хэрэгжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/18
75 "Хүн болох багаасаа" авьяас сургалтын төсөл хэрэгжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/19
76 Орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг, тооллогын нэгдсэн дүнг батлах тухай 2022-12-01
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 13/01
77 Барилга данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 13/02
78 Хөрөнгийн харилцааг зохицуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 13/03
79 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 13/04
80 Аймгийн 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 13/06
81 "Нутгийн удирдлагын байгууллага"-ын төлөөлөл сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 13/07
82 Ойгоос 2023 онд бэлтгэх модны тоо хэмжээний хязгаарыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 13/05
83 Газрын тосны хайгуулын нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлах мэдэгдлийг хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-28 12/01
84 "Нутгийн ирээдүй" орон сууцны төсөл хэрэгжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/02
85 Оюутанд сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг, дэмжлэг үзүүлэх "Нутгийн ирээдүй” төслийг хэрэгжүүлэх тухай.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/03
86 Аймгийн 2022 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/04
87 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/05
88 Тээврийн хэрэгсэл акталж, худалдах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/06
89 Хөрөнгө орлогод авч, дансанд бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/07
90 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/08
91 Хөрөнгө худалдах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/09
92 Хөрөнгө худалдах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/10
93 Эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/11
94 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/12
95 Иргэнд 2023 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/13
96 Эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/15
97 Газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, газрын төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 10/01
98 Дорнод аймгийн 2022 оны төсөвт тодотгол хийж, өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 10/02
99 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог батлах тухай.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 10/03
100 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын бодлогын Хороодын дарга нарыг сонгох тухай.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 10/04
101 Дорнод Нийтийн аж ахуй” ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагааны цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл сонсож, дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 10/05
102 “Орон нутгийн өмчийн асуудал /хөрөнгө актлах тухай/
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 10/06
103 “Дорнод Мах маркет” ХХК нь “Дорнод” аж ахуйн үйлдвэр технологийн парк байгуулах тухай;
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 10/07
104 “Чойбалсан хөгжил” ОНӨААТҮГазрын дүрмийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 9/04
105 “Чойбалсан хөгжил” ОНӨААТҮГазрын Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 9/05
106 Газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, газрын төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 9/07
107 Зарим үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 9/08
108 Аймгийн 2022 оны төсөвт тодотгол хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 9/09
109 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 9/01
110 Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 9/02
111 “Дорнод Нийтийн Аж Ахуй” ОНӨААТҮГ-ын Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 9/03
112 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны дэгийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 8/01
113 Хороодын ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 8/02
114 “Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчийн үнэмлэх, албан бичгийн хэвлэмэл хуудасны загвар, хэрэглэх журам” батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 8/04
115 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 8/05
116 Төлөөлөгчдийн Ёс зүйн дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 8/03
117 Буйр нуураас үйлдвэрийн зориулалтаар 2021 онд барих агнуурын загасны тоо хэмжээний дээд хязгаарыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-25 01
118 Дорнод аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-04 01

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 1209
469 / 39%
391 / 32%
166 / 14%
183 / 15%