Дорнод аймгийн ИТХ-ын АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Дорнод аймгийн ИТХ-ын АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/15
2 Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн албан хаагчид олгох цалин хөлсний нийтлэг жишгийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/01
3 Аймгийн 2023 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/02
4 Чойбалсан хөгжил ОНӨҮГ-ын дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/03
5 Хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/04
6 Эд хөрөнгө актлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/05
7 Эд хөрөнгө байгууллага хооронд шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/06
8 Эд хөрөнгө орлогод авч, дансанд бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/07
9 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/08
10 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/09
11 Барилга шилжүүлэх санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/10
12 Хөрөнгийн харилцааг зохицуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/11
13 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/12
14 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/13
15 Санал өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-06 15/14
16 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-12 14/01
17 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай /төсөв/
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-12 14/02
18 Аймгийн 2023 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/08
19 "Хүн болох багаасаа" хүүхдийн гадаад хэлний сургалтын төсөл хэрэгжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/18
20 "Хүн болох багаасаа" спортын сургалтын төсөл хэрэгжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/17
21 Аймгийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/09
22 Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд 2023 онд төвлөрүүлэх мөнгөн дэмжлэгийн хэмжээг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/10
23 Аймгийн 2023 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/11
24 "Дижитал Дорнод" төслийг хэрэгжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/12
25 "Хүн болох багаасаа" авьяас сургалтын төсөл хэрэгжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/19
26 "Арван мянган хүлэмж" төсөл хэрэгжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/13
27 "Мянган зоорь" төсөл хэрэгжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/14
28 "Жимсний мод тариалъя" төсөл хэрэгжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 13/16
29 Ойгоос 2023 онд бэлтгэх модны тоо хэмжээний хязгаарыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 13/05
30 "Нутгийн удирдлагын байгууллага"-ын төлөөлөл сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 13/07
31 Аймгийн 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 13/06
32 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 13/04
33 Хөрөнгийн харилцааг зохицуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 13/03
34 Барилга данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 13/02
35 Орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг, тооллогын нэгдсэн дүнг батлах тухай 2022-12-01
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 13/01
36 Газрын тосны хайгуулын нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлах мэдэгдлийг хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-28 12/01
37 Эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/15
38 Иргэнд 2023 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/13
39 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/12
40 Эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/11
41 Хөрөнгө худалдах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/10
42 Хөрөнгө худалдах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/09
43 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/08
44 Хөрөнгө орлогод авч, дансанд бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/07
45 Тээврийн хэрэгсэл акталж, худалдах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/06
46 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/05
47 Аймгийн 2022 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/04
48 Оюутанд сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг, дэмжлэг үзүүлэх "Нутгийн ирээдүй” төслийг хэрэгжүүлэх тухай.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/03
49 "Нутгийн ирээдүй" орон сууцны төсөл хэрэгжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 11/02
50 “Орон нутгийн өмчийн асуудал /хөрөнгө актлах тухай/
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 10/06
51 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог батлах тухай.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 10/03
52 Дорнод аймгийн 2022 оны төсөвт тодотгол хийж, өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 10/02
53 Газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, газрын төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 10/01
54 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын бодлогын Хороодын дарга нарыг сонгох тухай.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 10/04
55 “Дорнод Мах маркет” ХХК нь “Дорнод” аж ахуйн үйлдвэр технологийн парк байгуулах тухай;
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 10/07
56 Дорнод Нийтийн аж ахуй” ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагааны цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл сонсож, дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-24 10/05
57 “Чойбалсан хөгжил” ОНӨААТҮГазрын дүрмийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 9/04
58 “Чойбалсан хөгжил” ОНӨААТҮГазрын Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 9/05
59 Газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, газрын төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 9/07
60 Зарим үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 9/08
61 Аймгийн 2022 оны төсөвт тодотгол хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 9/09
62 Ажлын албаны бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 9/11
63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 9/01
64 Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 9/02
65 “Дорнод Нийтийн Аж Ахуй” ОНӨААТҮГ-ын Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-15 9/03
66 “Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчийн үнэмлэх, албан бичгийн хэвлэмэл хуудасны загвар, хэрэглэх журам” батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 8/04
67 Хороодын ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 8/02
68 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны дэгийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 8/01
69 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 8/05
70 Төлөөлөгчдийн Ёс зүйн дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-14 8/03
71 Буйр нуураас үйлдвэрийн зориулалтаар 2021 онд барих агнуурын загасны тоо хэмжээний дээд хязгаарыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-25 01
72 Дорнод аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-04 01

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 1126
515 / 46%
207 / 18%
203 / 18%
90 / 8%
111 / 10%